encs


Harmonogram projektu

I. Etapa: Rešerše, výběr lokalit - archivní a přípravné práce

Cíl

-Příprava na laboratorní a terénní práce

-Výběr vhodných lokalit pro umístění srovnávacích vrtů

-Stanovení metodik pro proměřování vrtných jader

-Příprava terénní instrumentace pro měření in situ při vrtání

-Výběr hydrogeochemických softwarových nástrojů

II. Etapa: Laboratorní a terénní práce - příprava a realizace laboratorního výzkumu

Cíl

-Odběr „neporušených“ vrtných jader s minimalizací vlivu kyslíku

-Detailní popis a katalog puklin

-Odlišení (v laboratoři) EDZ zóny od neporušené horniny

-Identifikace propustných puklin a úseků se zvýšenou hydraulickou vodivostí hornin

-Stanovení napjatostní změny na plášti vrtů

-Stanovení (na vrtných jádrech) místa s možným zvýšeným výskytem mezizrnné propustnosti

-Definice vlivů působících na charakter mezizrnné propustnosti

-Ověření vlivu mezizrnné propustnosti na složení a migraci fluid v horninovém prostředí na vrtných jádrech (hydrodynamika, složení pórové vody, migrace aktivních/neaktivních stopovačů a plynů)

-Hydrodynamický model vrtných válečků (s puklinou, s mezizrnou propustností, s puklinou a mezizrnnou propustností)

-Srovnání rozdílnosti mezi archivními a srovnávacími vrty (geotechnikou porušenost, hydrodynamickou propustnost, migrační vlastnosti)

-Stanovení místa pro testování mezizrnné propustnosti v terénu

-Příprava terénních měřidel na základě laboratorních měřidel

-Hydrodynamický model vrtných válečků (s puklinou, s mezizrnou propustností, s puklinou a mezizrnnou propustností)

-Vývoj laboratorní měřící techniky pro měření mezizrnné propustnosti

III. Etapa: Testování - lokalita, vzorky - realizace laboratorního a příprava terénního výzkumu

Cíl

-Odlišení in-situ EDZ zóny od mezizrnné propustnosti

-Ověření přítomnosti mezizrnné propustnosti stanovené v laboratoři na vytipovaných úsecích vrtů

-Ověření vlivu mezizrnné propustnosti na hydrodynamické vlastnosti horniny

-Stanovení bilance mezizrnné propustnosti s přirozenými puklinovými strukturami

-Ověření metodiky testování a měření mezizrnné propustnosti

-Ověření metodiky vyhodnocování mezizrnné propustnosti

-Vývoj terénní měřící techniky pro měření mezizrnné propustnosti

-Modelové ověření výsledků testování mezizrnné propustnosti

IV. Etapa: Vyhodnocení výsledků - realizace terénního výzkumu

Cíl

-Vyhodnocení výzkumu hydrodynamických parametrů mezizrnné propustnosti

-Vyhodnocení výzkumu hydrochemických parametrů mezizrnné propustnosti

-Stanovení vztahu mezi mezizrnnou propustností a EDZ zónou

-Vyhodnocení vzniku mezizrnné propustnosti

-Vyhodnocení modelového řešení hydrodynamických, hydrogeochemických a geotechnických laboratorních měření se zaměřením na výzkum mezizrnné propustnosti

-Vyhodnocení modelového řešení hydrodynamických, hydrogeochemických a geotechnických terénních měření se zaměřením na výzkum mezizrnné propustnosti

V. Etapa: Souhrnná závěrečná zpráva - zpracování metodik

Cíl

-Zpracování návrhu metodiky studia a měření mezizrnné propustnosti

-Zpracování návrhu metodiky vyhodnocování mezizrnné propustnosti

-Zpracování návrhu metodiky modelování mezizrnné propustnosti

-Zpracování návrhu metodiky geotechnického průzkumu mezizrnné propustnosti, resp. EDZ zóny