encs


Úvod

Projekt "Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací
a vývoj metodiky a měřící aparatury FR-TI1/367“ byl vyhodnocen v rámci soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v programu TIP.

Doba trvání projektu

2009-2013

Finanční prostředky

Finanční prostředky pro řešení projektu pocházejí ze státní podpory (MPO ČR – 68 %) a vlastních zdrojů příjemce (ARCADIS Geotechnika a.s.) a spolupříjemců (Česká geologická služba, ISATech s.r.o., Progeo s.r.o, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR) – 32 %.

Cíle a charakteristika výzkumného projektu

Výzkumný projekt je zaměřen na problematiku propustných zón ve zdánlivě kompaktní nerozpukané hmotě žulových hornin. Řešení výzkumného úkolu se orientuje na problematiku výzkumu možnosti migrace stopovací látky podél krystalových zrn v čerstvé a alterované žule v laboratorních podmínkách a in situ na testovací lokalitě.

Cílem celého výzkumného projektu je odpovědět na otázku, zda-li je mezizrnná propustnost typickou vlastností granitových hornin nebo je podmíněna geochemickými či hydrogeochemickými procesy, geotechnickými či fyzikálními změnami v závislosti na čase. Dále výzkum otevírá otázku problematiky způsobu vyhodnocování přítomnosti mezizrnné propustnosti geologicko-průzkumnými metodami za použití matematického modelování verifikovanými softwary.